Informacje o szkole

HISTORIA SZKOŁY

Myśl o otwarciu w Jaśle Państwowej Szkoły Muzycznej zrodziła się na początku 1969 roku w wyniku paroletniej działalności Jasielskiej Orkiestry Symfonicznej, dla której ta właśnie szkoła miała przygotowywać przyszłych muzyków. Z inicjatywą otwarcia szkoły wystąpiło Towarzystwo Miłośników Muzyki i Folkloru w Jaśle, a szczególnie jego ówczesny prezes – Ludwik Dzwonnik, członek zarządu Towarzystwa i członek orkiestry symfonicznej Aleksander Rudnicki oraz dyrygent orkiestry Franciszek Mucha. Inicjatywa ta znalazła pełne zrozumienie i poparcie powiatowych i miejskich władz państwowych i politycznych, tj. I-go sekretarza KP PZPR Mieczysława Trześniaka, sekretarza propagandy KP PZPR Aleksandra Zgirskiego, przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej – J. Czerwina, a także kierownika Wydziału Kultury Prezydium PRN Stanisława Cichego.

W pierwszym etapie realizacji należało uzyskać oparcie Wydziału Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie w celu uzyskania zgody i pomocy finansowej. Kiedy w dość niedługim czasie zgodę taką uzyskano powstał następny problem lokalu i kadry nauczycielskiej. Kadrę nauczycielską miasto posiadało w wystarczającej ilości, natomiast problemem okazała się sprawa lokalu. Z pomocą przyszło Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, przydzielając na potrzeby szkoły cztery skromne pomieszczenia w jednym z budynków mieszkalnych. Wydział Oświaty, doceniając znaczenie szkoły dla miasta, zobowiązał kierownictwo Szkoły Podstawowej Nr 2 do udostępnienia w godzinach popołudniowych kilku sal lekcyjnych uczniom szkoły muzycznej. Pomomo rozwiązania spraw lokalu i kadry, do utworzenia szkoły jednak nie doszło. W tym celu nawiązano kontakty z Wydziałem Kultury Prezydium PRN i dyrekcją Państwowej Szkoły Muzycznej w Krośnie. W toku rozmów omówiono i uzgodniono szereg spraw organizacyjnych i sposób finansowania. Niestety, pomimo niezwykle serdecznego poparcia i zrozumienia ze strony władz krośnieńskich nie udało się zorganizować filii krośnieńskiej szkoły muzycznej. Na przeszkodzie stanęły przepisy prawne, a także za krótki czas formalnego załatwienia sprawy w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Pomimo tych ciągłych przeszkód, w wyniku porozumienia między władzami jasielskimi i krośnieńskimi, przy poparciu władz wojewódzkich uruchomiono we wrześniu 1969 roku w Jaśle dwa oddziały – dziecięcy i młodzieżowy – krośnieńskiej szkoły muzycznej, w których naukę podjęło 30 uczniów. Z punktu widzenia prawnego nie była to filia szkoły krośnieńskiej, a jedynie umożliwienie młodzieży jasielskiej pobierania nauki bez konieczności dojeżdżania do Krosna. Dyrekcja szkoły krośnieńskiej udostępniła w tym celu część sprzętu muzycznego, resztę zakupiono we własnym zakresie.

Podczas, gdy grupa uczniów mogła już uczyć się muzyki bez konieczności dojeżdżania, dalej czyniono starania w Ministerstwie Kultury i Sztuki o formalne otwarcie nie filii, lecz samodzielnej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia. Doprowadzenie sprawy do końca wymagało jeszcze wiele wysiłku w przezwyciężaniu
trudności, energicznego działania i osobistego, szczerego zaangażowania wielu osób.
Zarządzeniem Nr 79 Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 21 lipca 1970 roku, 1 września 1970 roku została otwarta w Jaśle Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia. Dyrektorem szkoły został Władysław Świstak. Ogółem naukę podjęło 95 uczniów w klasach pierwszej i drugiej działu dziecięcego i młodzieżowego. Grono pedagogiczne liczyło 13 nauczycieli, sekretariat prowadziła jedna osoba i zatrudniono jedną woźną. Zajęcia odbywały się w budynku Ogniska Muzycznego w Jasielskim Domu Kultury, a także w Szkole Podstawowej Nr 2. Kolejnym dyrektorem urzędującym w latach 1975 -1977 został Jan WlazełkoZdzisław Sołtyszewski zarządzał szkołą od 1977 do 1981 roku. Szkoła nadal mieściła się w kilku punktach miasta. Jan Orlow pełnił funkcję dyrektora szkoły w latach 1981 – 1982. W roku 1982 nowym dyrektorem został Ryszard Czerwonka. W roku 1983 w celu udogodnienia dla uczniów i nauczycieli, lokal został przeniesiony w jedno miejsce – wynajęto jedno piętro w internacie Zespołu Szkół Budowlanych. Rok 1990 przyniósł kolejną zmianę. Zaistniała możliwość przejęcia lokalu po zlikwidowanej PZPR przy ulicy Kołłątaja 12. W 1997 roku, stanowisko dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jaśle objął Jan Rysz, który wygrał konkurs na to stanowisko. Funkcję tę pełni do dziś.